St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

1 pjri^l#A 1:1

1 @plA" SC^\" -SrlC\"

2 SdrlR" a<hShH" ulSgp\"

3 <Srl[\" saFkSCh<\" hlsa[\"

4 Srl<" SCA" <lA" ulsE^\;

5 ulsE^js ekYflG: SzlsaG" alSzlz\" alpluj" ulilR" fo>lH" SasC[\" fJglc\;

6 Szlsagjs ekYflG: LC\Sdrc\ gJE^\" Sflz=l;

7 ulils ekYflG: thJCl" fC=JC\" dj^JA" SplplrJA;

8 <lajs ekYflG : doC\" ajYcuJA" eo^\" drlR;

9 doCJs ekYflG: sc>;" <liJhl" c>l" gal" cs>Dl; gauksm ekYflG: sC>l" spplR"

10 doC\ rjSYalpjsr wrj~jv+k; LiR .oajujH @pUs^ iJgrlujgk'k;

11 ajYcuJSal: hopJA" LrlaJA" sh<l>JA" rEo<JA"

12 eYfocJA" dc*o<JA" TigjHrj'k sEhjcUG Kijv+k dSElgJA t'jisg wrj~jv+k;

13 drlR fs @pUwlfrlu cJSplR S<^\"

14 su>ocj" LSalgj" zj=Cj"

15 <ji+j" L[=j" cJrj"

16 Li++=lpj " scalgj" <al^j" t'jisg wrj~jv+k;

17 SCajs ekYflG: -hlA" LCoG" L~=]p\" hop\ LglA" KOc\" <o&" szsFG" SasC[\;

18 L~=]p\ SCh<jajsr wrj~jv+k;

19 -s>gj'k g%k ekYflG wrjv+k Qgk^'k Seshz\ t'k SeG Lis dlh^lujgk'k .oilcjd& ejgj kSelufk Lis cS<lpg'k suldflR t'k SeG;

20 suldflSrl: LShlplp\" SCshE\" <c=lsi^\ " ulg<\"

21 <SplglA" KpclH " pjd*l"

22 ->lH" L>JalSuH" sC>l"

23 QlEJG" <iJhl" Sulil>\ t'jisg wrj~jv+k Tisgh*ligkA suldfls ekYflG;

24 SCA" L~=]p\" SCh<\"

25 ts>G" Seshz\" sguo"

26 sCgoz\" rlS<lG" Sfg<\"

27 LY>lA TiR fS' LY>l<lA;

28 LY>l<lajs ekYflG: ujl[\" ujClSuH;

29 Ligksm iACelgNu+=alijfk: ujClSuhjs @pUwl fR sr>lSul^\" SdplG" Lp\s>SuH" aj>lA"

30 ajCl" poal" al" <pp\" Sfal"

31 sufoG" rlEJ,\" Sdpal TiG ujClSuhjs ekYflG;

32 LY>l<lajs si~l}julu sdfoguksm ekYflG : cjYalR" suld\ClR" SaplR" ajpUlR" ujC\>l[\ Coi <\ t'jisg Li& Yecijv+k; Suld\Cls ekYfl G sC>l" spplR"

33 ajpUls ekYflG : tEl" tsEG" <Srl[\ L>Jpl" tHplul Tisgh**ligkA sdfoguksm ekYflG;

34 LY>l<lA ujc\<l[jsr wrj~jv+k; ujc\<l[js ekYflG: -Cli\" ujYclSuH;

35 -Clijs ekYflG: thJElc\" sguoSiH" suuoC\" uhlA" Sdlg<\;

36 thJElcjs ekYflG: SfalR " QlalG" scEJ" zFlA" sdrc\" fjal" LalSh[\;

37 sguoSihjs ekYflG: r<^\ " Scy<\" Cl" ajl;

38 ScuJgjs ekYflG : ShlflR" SCl>lH" cjs>Sul R" Lrl" pJSClR" tscG" pJClR"

39 Shlfls ekYflG : S<lgj" S<lalA fjal Shlfls cS<lpgj @ujgk'k;

40 SCl>lhjs ekYflG: LhJulR" alr<^\" ->lH" sCEj" QlrlA; cjs>Suls ekYflG Lu+l" Lrl"

41 Lruksm ekYflG: pJSClR; pJSCls ekYflG: <YalR" tC\>lH" ujYflR" sdglR;

42 tscgjs ekYflG: >jH<lR" clilR" ul[lR" pJCls ekYflG: KOc\ " LglR;

43 ujYclSuHa[sx glwlik ilqkAaksN -SplASpC^k ilnglwl[lG @sg'lH: s>Sulgjs adrlu S>h Lis e}n^j'k pjR<l>l t'k SeG;

44 S>h agjv+SC,A s>lYc[lgrlu Scg<js adR Sulil>\ Li'k edgA glwliluj;

45 Sulil>\ agjv+SC,A SfalSpC[lgrlu <oClA Li'k edgA glwliluj;

46 <oClA agjv+SC,A >ppjs adR <pp\ Li'k edgA glwliluj LiR Salil>\ ca.oajujH ajpUlsr Sflhjv+k: Lis e}n^j'k LiJ^\ t'k SeG;

47 <pp\ agjv+SC,A aSYc[[lgrlu ca*l Li'k edgA glwliluj;

48 ca*l agjv+SC,A rpJfJg^kxx sgS<lS>l^\ e}n [lgrlu sCOH Li'kedgA glwliluj;

49 sCOH agjv+SC,A Ld\S>lgjs adR >lH<lrlR Li'k edgA glwliluj;

50 >lH<lrlR agjv+SC,A <pp\ Li'kedgA glwlil uj; Lis e}n^j'k eluj t'kA .lsu+=[k saS< fS>H t'kA SeG; Li& Sacl<l>js adxlu aSYfpjs adxlujgk'k;

51 <ppkA agjv+k; -SplaUYe.k[lglijfk: fjalYe.k" LhUlYe.k" suSF^\Ye.k"

52 Qs<lhJ>lalYe.k" -hlYe.k" eJSrlR Ye.k"

53 sdrc\Ye.k" SfalRYe.k" aJ>\clGYe.k"

54 az\pJSuHYe.k" TglAYe.k TigSYf -SplaUYe.k[lG;

1 pjri^l#A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC