St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

1 glwl[lG 1:1

1 pliJp\ glwlik iuksv'k i{rluS~l& Lisr dNxjekf~jv+j}kA dkxjG alyjujh*;

2 @dulH Lis .{fUlG LiSrlmk: uwalrrlu glwlij'kSi%j drUdulSulgk ukifjsu LSrI,j[ s} Li& glwc'jPjujH CkYCo,jv+k rjh\[ukA uwal rrlu glwlijs dkxjG alSy%fj'k fjgkali+=jH djm [ukA svu+s} t'k eyk

3 L$sr LiG scOu+=akxx Qgk YcJsu Qgk ukifjsu ujYclSuH SpCs^h*lmikA LSrI,jv+k CoSrAdlg^j ulu L>JCzjsr d%k glwlijs Lmk[H sdl%k i'k;

4 @ ukifj Lfj ckgjulujgk'k Li& glwlij'k e gjvlgjduluj CkYCo,svuk t'lH glwlik Lisx egjYz<jv+jh*;

5 Lr#gA <J^js adrlu LSplrJulik rjzxjv+k sdl%k: BlR glwlildksa'k eyk gF$sxukA dkfjgSv+idsgukA frj[k akNluj QlmkilR LNfk LdNmjdsxukA cNlpjv+k;

6 Lis L~R Lisr ak,j~j[gksf'ksiv+k Lis wJidlhs^lgj[hkA rJ T$sr svufk t#k t'k LiSrlmk Svlpjv+jgk'jh* LirkA ><kckgrlujgk 'k; L>lShlajs SC,A @ujgk'k LiR wrjv+fk;

7 LiR scgouuksm adrlu Sulil>jSrlmkA ekSgl<j frlu L>UlFlgjSrlmkA @Shlvjv+ki'k TiG LSpl rJulij'k ej#knulujgk'k;

8 t'lH ekSgl<jfrlu clSpl[kA uS<lulpuksm ad rlu s>rulikA Yeilvdrlu rlFlrkA CjsaujukA SgujukA pliJpjs iJglgkA LSplrJulijs e]A Sv'=jgk'jh*;

9 LSplrJulik -R SglSzhj'k caJe^k SclS<sh ^\ t' dh*j'gjsdsiv+k @mkalmkdsxukA fmj~jv+ a{z$sxukA Lyk^k glwdkalglglu fs cdh c S<lpglsgukA glw.{fUlglu su<oplekgk,lsg suls[ukA ]njv+k;

10 tjhkA rlFlRYeilvdsrukA s>rlulsiukA iJgl sgukA fs cS<lpgrlu CShlSalsrukA LiR ] njv+jh*;

11 t'lH rlFlR CShlSals Lulu >^\ SC> Sulmk eyfk: <J^js adrlu LSplrJulik gl wlilujgj[k'k t'k rJ Sd}jh*Sul_ rksm uwalr rlu pliJp\ Lyjj}kajh*;

12 @dulH igjd rjs wJisrukA rjs adrlu CShlSals wJisrukA g]jS[%fj'k BlR rjr[k @Shlvr eykfglA;

13 rJ pliJp\glwlijs Lmk[H sv'k: uwalrrlu glwl Si" rjs adrlu CShlSalR ts Lr#girluj ilnk ts cjA<lcr^jH Tgj[kA t'k rJ Lmju Srlmk cfUA svujh*Sul_ ejs' LSplrJulik ilqk'fk t#k t'k LiSrlmk Svlpj[;

14 rJ Lijsm glwlijSrlmk cAclgjv+ksdl%jgj[kSNl&" BlrkA rjs ej'lsh i'k rjs il[k Ky~jv+k sdlxxlA;

15 L$sr >^\ SC> exxjuyujH glwlijs Lmk[ Hsv'k glwlik iSulPjdrlujgk'k CoSrAdlg^jul u L>JCz\ glwlij'k CkYCo, svuksdl%jgk'k;

16 >^\ SC> dkrjk glwlijsr rac\[gjv+k; rjr [k t#kinA t'k glwlik Svlpjv+k;

17 Li& LiSrlmk eyfk: ts uwalrSr" rjs adR CShlSalR ts Lr#girluj ilnk ts cjA<lcr^jH Tgj[kA t'k rJ rjs sspialu u S<liuksm rla^jH LmjuSrlmk cfUA svukiSh*l;

18 TS~l& Tfl" LSplrJulik glwlilujgj[k'k ts uwalrrlu glwlik Lyjuk'fkajh*;

19 LiR LriPj dlxdsxukA fmj~jv+ a{z$sxukA @mk dsxukA Lyk^k" glwdkalglsgsuls[ukA ekSgl<j frlu L>UlFlgjsrukA Scrlefjulu Sulil>jsr ukA ]njv+k; tjhkA fs plcrlu CShlSalsr LiR ]njv+jh*;

20 uwalrrlu glwlSi" uwalrrlu glwlijs Lr#g irluj cjA<lcr^jH TgjS[%fk @sg'k rJ Lyj Su%fj'k th*lujYclSuhjsukA d`k rjs' Srl[j s[l%jgj[k'k;

21 Lh*llH" uwalrrlu glwlik fs ejfl[lsg S~lsh rjYpYelejv+SC,A" BlrkA ts adR CShl SalrkA dkM[lglujgj[kA;

22 Li& glwlijSrlmk cAclgjv+ksdl%jgj[kSNl& Tfl" rlFlRYeilvdR igk'k;

23 rlFlRYeilvdR i'jgj[k'k t'k glwlijSrlmk L yjujv+k; LiR glwc'jPjujHsv'k glwlijsr clA lAzA iJnk rac\[gjv+k;

24 rlFlR eysfs#'lH: uwalrrlu glwlSi" L SplrJulik ts Lr#girluj ilnk ts cjA<l cr^jH Tgj[kA t'k rJ dhjv+j}kS%l_

25 LiR T'k sv'k LriPj dlxdsxukA fmj~jv+ a{z $sxukA @mkdsxukA Lyk^k" glwdkalglsgsuls[ ukA ScrlefjalsgukA ekSgl<jfrlu L>UlFlgjsr ukA ]njv+k; LiG Lis akNlsd .]jv+k elrA svuk: LSplrJulglwlSi wuwu t'k eyuk'k;

26 t'lH LmjusrukA ekSgl<jfrlu clSpl[jsrukA uS<lulpuksm adrlu s>rulsiukA LiR ]njv+j h*;

27 uwalrrlu glwlijs Lr#girluj cjA<lcr^j H TgjS[%fk @sg'k Lmju$sx rJ Lyjuj[lsf Tgjs[ TO dlu+=A uwalrrlu glwlijs dhrul Shl rm'fk_

28 >^\ SC>su ijxj~jR t'k pliJp\glwlik dhjv+k; Li& glwc'jPjujH sv'k glwlijs akNlsd rj'k;

29 t'lsy glwlik: ts wJisr cdhd^jHrj'kA iJs%mk^jgj[k' uS<liuln"

30 rjs adrlu CShlSalR ts Lr#girluj ilnk trj[k edgA ts cjA<lcr^jH Tgj[kA t'k BlR rjS'lmk ujYclSuhjs sspialu uS<liuksm rla^jH cfUAsvufkSelsh fS' BlR T'k rji ^=j[kA t'k cfUAsvuk eyk;

31 LS~l& >^\ SC> cllAzA iJnk glwlijsr ra c\[gjv+k: ts uwalrrlu pliJp\glwlik pJZ=luk Slmjgj[s} t'k eyk;

32 ejs' pliJp\: ekSgl<jfrlu clSpl[jsrukA Yeil vdrlu rlFlsrukA uS<lulpuksm adrlu s>rl ulsiukA ijxj~jR t'k dhjv+k; LiG glwc'jPjuj H sv'k rj'k;

33 glwlik LiSglmk dhjv+sfs#'lH: rj$xksm uwal rs .{fUlsg do}js[l%k ts adrlu CShlSal sr ts SdliGdqkf~ky^k duMj flsq zJS<lrj Sh[k sdl%kSeldkijR;

34 Lijsmsiv+k clSpl[\ekSgl<jfrkA rlFlR Yeilvd rkA Lisr ujYclSuhj'k glwliluj}k L.jS,dA sv Su+nA ejs' dl<xA KOfj: ChSalRglwlSi" wu wu t'k SZl,jv+k eyijR;

35 Lfjs SC,A rj$& Lis ej'lsh igkijR Li R i'k ts cjA<lcr^jH Tgk'k trj[k edgA iSqnA ujYclSuhj'kA su<osp[kA Ye.kilujgjS[% fj'k BlR Lisr rjuajv+jgj[k'k;

36 LS~l& uS<lulpuksm adR s>rulik glwlijSrl mk: @SaR uwalrrlu glwlijs sspialu uS<li ukA L$sr fS' dhj[kalylds};

37 uS<li uwalrrlu glwlijSrlmkdosm Tgk'fkSel sh CShlSalSrlmkAdosm Tgj[ukA uwalrrlu pliJp\ glwlijs cjA<crs^[lxkA Lis cjA<lcr s^ SYC,\|al[kdukA svu+kalylds} t'k K^gA eyk;

38 L$sr clSpl[\ekSgl<jfrkA rlFlR YeilvdrkA suS<lulpuksm adrlu s>rlulikA SYdfUgkA Se*fU gkA sv'k pliJp\glwlijs SdliG dqkf~ky^k CShlSalsr duMj zJS<lrjSh[k sdl%kSeluj"

39 cSpl[\ekSgl<jfR f{[omlg^jHrj'k ssfhs[lNk sdl%ksv'k CShlSalsr L.jS,dA svuk; LiG dl<xA KOfj" wrsals[ukA: CShlSalRglwlSi" wu wu t'k SZl,jv+k eyk;

40 ejs' wrsals[ukA Lis ej'lsh sv'k wrA dkqhofj Ligksm SZl,Asdl%k .oajdkhk$kalyk L fU#A cS#l,jv+k;

41 LSplrJulikA dosm K%lujgk' cdh ijgk'kdlgkA . ]nA dqjjgj[kSNl& LfkSd}k; dl<xrlpA Sd }S~l& Sulil>\: e}nA dh$jujgj[k' TO @giA t#k t'k Svlpjv+k;

42 LiR eyukSNl& fS' Tfl" ekSgl<jfrlu L>Ul Flgjs adR SulrlFlR igk'k LSplrJulik Li Srlmk: Ld^kigjd rJ SulzUekgk,R rJ rh*i^=al rA sdl%kigk'k t'k eyk;

43 SulrlFlR LSplrJulSilmk K^gA eyfk: rksm uwalrrlu pliJp\glwlik CShlSalsr glwlil[jujgj [k'k;

44 glwlik clSpl[\ ekSgl<jfsrukA rlFlR Yeilvd srukA suS<lulpuksm adrlu s>rlulsiukA SYdfUsgukA Se*fUsgukA LiSrlmkdosm Luv+k; Li G Lisr glwlijs SdliGdqkf~ky^k duMj;

45 clSpl[\ekSgl<jfrkA rlFlR YeilvdrkA Lisr zJS<lrjHsiv+k glwliluj}k L.jS,dA svuk; LiG e}nA akq$kAi`A cS#l,jv+ksdl%k Lijsmrj'k am$jS~luj; Tfldk'k rj$& Sd} SZl,A;

46 LYfukah* CShlSalR glwcjA<lcr^jH Tgj[k'k

47 glw.{fUlgkA rksm uwalrrlu pliJp\glwlijsr L.jirA svu\ilR sv'k rjs sspiA CShlSal s rlas^ rjs rlas^[l& KHd{ikA Lis cjA<lcrs^ rjs cjA<lcrs^[l& SYC,\|ikA @[s} t'k eyk;

48 glwlik fs d}jhjSH rac\[gjv+k: T'k ts cjA<lcr^jH ts c#fj Tgj[k'fk ts d`k sdl%k dllR cAzfj igk^ju ujYclSuhjs ssp ialu uS<li ckfj[s~mkalylds} t'k eyk;

49 Kmsr LSplrJulijs ijgk'kdlG Qs[ukA .us~}k tqkS'Mk QlSglgk^R fl#ls iqj[k Seluj;

50 LSplrJulikA CShlSalsr Semjv+k sv'k ulzeJ|^j s sdlNkdsx ejmjv+k;

51 LSplrJulik CShlSalRglwlijsr Semj[k'k CShl SalRglwlik Lmjusr il&sdl%k sdlh*kdujh* t'k T'k tS'lmk cfUA svu+s} t'k eyk; LiR ulzeJ|^js sdlNkdsx ejmjv+jgj[k'k t'k CShl SalR i^=alrA Sd}k;

52 LiR SulzUrlujgk'lH Lis fhujsh Qgk Sgla ikA rjh^kiJqkdujh* LirjH dkMA d%lShl LiR agjS[nA t'k CShlSalR dhjv+k;

53 L$sr CShlSalRglwlik @xuv+k LiG Lisr ulzeJ|^jHrj'k Ty[j sdl%ki'k; LiR i'k CShlSalR glwlijsr rac\[gjv+k; CShlSalR Li Srlmk: rjs iJ}jH selu\s[l&d t'k dhjv+k;

1 glwl[lG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC