St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

hks[lc\ 1:1

1 YCJalrlu sfSulEjShlSc" @pjakfH d% cl]jdxkA ivr^js CkYCo,dlgkaluiG rs .gSahjv+fkSelsh"

2 rksm TmujH eo`=aluj Yealnjv+k igk' dlu+=$sx ijigj[k' Qgk vgjYfA vsa~lR ehgkA fkrjjgj[ sdl%k"

3 rjr[k KeSpCA h.jv+jgj[k' il^=uksm rjuA rJ LyjSu%fj'k Lfk Ydaaluj tqkfk'fk

4 rs''k @pjakfH cdhikA co]aluj egjSClPjv+j}k trj[kA Sfl'jujgj[k'k;

5 su<opUglwlilu s<Sglplijs dlh^k L>jul[oyjH scDu+=lik t'k Segkxx ekSgl<jfR K%lujgk'k Lis .lu+= L<Sgls ekYfjalgjH Qgk^j @ujgk'k Li&[k thJCs>^\ t'k SeG;

6 TgkigkA sspic'jPujH rJfjukxxigkA d^=lijs cdhdhrdxjhkA rUlu$xjhkA dkMajh*l^igluj rm[k'igkA @ujgk'k;

7 thJCs>^\ av+juldsdl%k Li[=k c#fj Th*lk TgkigkA iuksv'igkA @ujgk'k;

8 LiR doyjs YdaYedlgA sspic'jPjujH ekSgl<j frluj CkYCo, svukigkSNl&:

9 seOSgl<jfUau+=lpYedlgA d^=lijs ajg^jH sv'k PoeA dl}kilR Li'k ryk[k i'k;

10 PoeA dl}k' rlqjdujH wrcao<A Qs[ukA eky^k Yel=jv+ksdl%jgk'k;

11 LS~l& d^=lijs pofR PoeeJ|^js ih^k .lz^k rjh\[k'irluj}k Li'k YefU]rluj;

12 scDu++=lik Lisr d%k Y.ajv+k .uegiCrluj;

13 pofR LiSrlmk eyfk: scDu+=lSi" .us~Sm%l rjs Yel=sr[k K^galuj: rjs .lu++= thJCs>^\ rjr[k Qgk adsr Yecij[kA Li'k Sul<'lR t'k SeG TSmnA;

14 rjr[k cS#l,ikA Kh*lcikA K%ldkA Lis wrr ^jH ehgkA cS#l,j[kA;

15 LiR d^=lijs c'jPjujH ihjuiR @dkA iJkA apUikA dkmj[ujh* Luksm z.=^jH siv+k fS' egjCkllik sdl%k rjyukA;

16 LiR ujYclSuH a[xjH ehsgukA Ligksm sspialu d^=lijSh[k fjgjv+kigk^kA;

17 LiR L~lgksm <{pu$sx a[xjSh[kA iq$l^isg rJfallgksm S>lP^jsh[kA fjgjv+kA sdl%k Qgk[akSxxlgk wrs^ d^=lij'k Si%j Qgk[kilR Li'k akNluj -hJulijs @lSilmkA CdfjSulmkAdosm rm[kA;

18 scDu+=lik pofSrlmk Tfk BlR tS#l'jrlH LyjukA_ BlR i{rkA ts .lu+= iuksv'ixk aSh*l t'k eyk;

19 pofR LiSrlmk: BlR sspic'jPjujH rjh\[k' zY>JSuH @dk'k rjS'lmk cAclgj~lrkA TO cpI^=alrA rjS'lmk Lyjuj~lrkA ts' Luv+jgj[k'k;

20 f[cau^k rji{^jigkilrkxx ts il[k ijCIcj [lu\dsdl%k Lfk cA.ij[kA isg rJ cAclgj~lR dqjulsf saOralujgj[kA t'k eyk;

21 wrA scDu+=lij'luj dl^jgk'k" LiR ajg^jH flacjv+fjrlH @u==+s~}k;

22 LiR eky^k i'lsy LiSglmk cAclgj~lR dqjjh* LfjrlH LiR ajg^jH Qgk pC=rA d%k t'k LiG Lyjk LiR Li[=k @zUAdl}j KOarluj el^=k;

23 Lis CkYCo,dlhA fjdSC,A LiR iJ}Sh[k Seluj;

24 @ rlxkd& dqjj}k Lis .lu++= thJCs>^\ z.=A Pgjv+k:

25 ark,Ugksm TmujH trj[k%lujgk' rj rJ[kilR d^=lik ts' dml]jv+rlxjH T$sr trj[k svuk f'jgj[k'k t'k eyk LXk alcA Qxjv+k el^=k;

26 @ylA alc^jH sspiA zY>JSuHpofsr rcsy^\ t' zhJhe}n^jH"

27 pliJp\z{<^jhkxx SulScE\ ts'lgk ekgk,'k ijil<A rjujv+jgk' drUduksm Lmk[H Luv+k @ drUduksm SeG ayju t'k @ujgk'k;

28 pofR Lixksm Lmk[H Ld^k sv'k: d{eh.jv+iSx" rjr[k irA d^=lik rjS'lmkdosm K%k t'k eyk;

29 Li& @ il[k Sd}k Y.ajv+k: Tfk ts#lgk irA t'k ijvlgjv+k;

30 pofR LiSxlmk: ayjuSu .us~Sm% rjr[k sspi^js d{e h.jv+k;

31 rJ z.=A Pgjv+k Qgk adsr Yecij[kA Li'k SuCk t'k SeG ijxjS[nA;

32 LiR ihjuiR @dkA LfUk'fs ekYfR t'k ijxj[s~mkA d^=lilu sspiA Lis ejflilu pliJpjs cjA<lcrA Li'k sdlmk[kA;

33 LiR ulS[l>\ z{<^j'k tS'[kA glwlilujgj[kA Lis glwU^j'k LiclrA K%ldujh* t'k eyk;

34 ayju pofSrlmk: BlR ekgk,sr Lyjulu\dulH Tfk t$sr cA.ij[kA t'k eyk;

35 Lfj'k pofR: egjCkllik rjs SaH igkA LfUk'fs Cdfj rjs SaH rjqhjmkA @dulH Kij[k' ijCkYew sspiekYfR t'k ijxj[s~mkA;

36 rjs vlv+=[lg^j thJCs>^kA il=dU^jH Qgk adsr z.=A Pgjv+jgj[k'k av+j t'k eyi&[k Tfk @ylA alcA;

37 sspi^j'k Qgkdlu+=ikA LclUah**Sh*l t'k K^gA eyk;

38 Lfj'k ayju: Tfl" BlR d^=lijs plcj rjs il[kSelsh trj[k .ij[s} t'k eyk pofR Lisx ij}kSeluj;

39 @ rlxkdxjH ayju tqkS'Mk ahrl}jH Qgk su<opU e}n^jH >s~}k sv'k"

40 scDu+=lijs iJ}jH t^j thJCs>^jsr ijv+k;

41 ayjuuksm irA thJCs>^\ Sd}S~l& ejxx Lixksm z.=^jH fkxxj thJCs>^\ egjCkllik rjyixluj" Kv+^jH ijxjv+k eyfk:

42 YcJdxjH rJ LrkYz<j[s~}i& rjs z.=EhikA LrkYz<j[s~}fk:

43 ts d^=lijs alflik ts Lmk[H igk' alrA trj[k tijsmrj'k K%luj;

44 rjs ircIgA ts svijujH iJnS~l& ejxx ts z.=^jH @rAsdl%k fkxxj;

45 d^=lik fS'lmk Lgkxjsvufj'k rji{^juk%ldkA t'k ijCIcjv+i& .lzUifj;

46 LS~l& ayju eyfk: ts KxxA d^=lijsr a<jas~mk^k'k

47 ts @lik ts g]jflilu sspi^jH Kh*cj[k'k;

48 LiR fs plcjuksm fl dml]jv+jgj[k'kiSh*l T'kakfH th*lfhakydxkA ts' .lzUifj t'k ilq\^kA;

49 CdfrluiR trj[k ihjui svujgj[k'k Lis rlaA egjCkA fS';

50 Lisr .us~mk'i[=k Lis dgkn fhakyfhaky SulxA Tgj[k'k;

51 fs .kwAsdl%k LiR >hA Yei^=jv+k" <{puijvl g^jH L<gj[k'isg vjfyjv+jgj[k'k;

52 Ye.k[lsg cjA<lcr$xjHrj'k Ty[j flnisg Ku^=jujgj[k'k;

53 ijC'jgj[k'isg rdxlH rjsyv+k" cNlsg siyksf Luv+k dxjgj[k'k;

54 rksm ejfl[lSglmk Lgkxjsv+ufkSelsh LY>l<laj'kA Lis c#fj[kA tS'[kA dgkn QlS[=%fj'k"

55 fs plcrlu ujYclSuhjsr fksnv+jgj[k'k;

56 ayju -dSpCA ao'kalcA LiSxlmkdosm el^=j}k iJ}jSh[k am$jS~luj;

57 thJCs>^j'k Yecij~lrkxx dlhA fjdS~l& Li& Qgk adsr Yecijv+k

58 d^=lik Li&[k ihju dgkndlnjv+k t'k Luh\[lgkA vlv+=[lgkA Sd}j}k LiSxlmkdosm cS#l,jv+k;

59 t}lA rlxjH LiG ssefhjsr egjSpr svu\ilR i'k L~s SeGSelsh Li'k scDu+=lik t'k SeGijxj~lR .lijv+k;

60 Lis LSul : Lh*" Li'k Sul<'lR t'k SegjSmnA t'k eyk;

61 LiG LiSxlmk : rjs vlv++=ujH TO SegkxxiG @gkA Th*Sh*l t'k eyk;

62 ejs' Li'k t#k SeG ijxj~lR ijvlgj[k'k t'k L~Srlmk @AzUAdl}j Svlpjv+k;

63 LiR Qgk tqk^k ehd Svlpjv+k: Lis SeG Sul<'lR t'k tqkfj th*ligkA @u+=s~}k;

64 Kmsr Lis ilukA rlikA fky'k" LiR cAclgjv+k sspis^ ckfjv+k;

65 vkMkA el[==k'i[=k th*lA .uA K%luj su<opU ahrl}jH t$kA TO il^= Qs[ukA eg'k;

66 Sd}iG th*ligkA Lfk <{pu^jH rjS]ejv+k: TO ssefH t#k @dkA t'k eyk d^=lijs ssd LiSrlmkdosm K%lujgk'k;

67 Lis L~rlu scDu+=lik egjCkllik rjyirluj Yeivjv+k eyfk:

68 ujYclSuhjs sspialu d^=lik LrkYz<j[s~}iR; LiR fs wrs^ cC=jv+k KlgnA svu\dukA

69 @pjakfH fs YeilvdlG akDl#gA Lgkxjsvu fkSesh

70 rksm CYfk[xksm iC^krj'kA rs esd[k' -igksmukA du+jHrj'k rs g]j~lR

71 fs plcrlu pliJpjs z{<^jH rk[k g]uksm sdlNk Ku^=kdukA svujgj[k'fk"

72 rksm ejfl[lSglmk dgkn Yei^=jS[%fj'kA

73 rksm CYfk[xksm du+jHrj'k g]j[s~}k

74 rlA @uk,\[lhA Qs[ukA .uAdomlsf fjgkakNjH ijCkjujhkA rJfjujhkA fs' @glPj~lR rak[k d{e rh\dksa'k

75 LiR rksm ejflilu LY>l<lajSrlmk svu cfUikA fs ijCk rjuaikA Ql^=fksdl%kA @dk'k;

76 rJSul ssefSh" LfUk'fs YeilvdR t'k ijxj[s~mkA; d^=lijs iqj Qgk[kilrkA

77 rksm sspi^js @Yp=dgknulH Lis wr^j'k eleSalvr^jH g]legjlrA sdlmk~lrkaluj rJ Li'k aksN rm[kA;

78 TgkxjhkA agnrjqhjhkA Tgj[k'i[=k YedlCjv+k" rksm dlhkdsx calPlral=^jH rmS^%fj'k

79 @ @Yp=dgknulH Kug^jHrj'k KpuA rs cC=jv+jgj[k'k;

80 ssefH ix'=k @lijH >hs~}k LiR ujYclSuhj'k fs'^lR dlnj[kA rl&isg agk.oajujH @ujgk'k;

hks[lc\
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC